Namensliste AichEhrenmal Weltkriege

Gewidmet den gefallenen Helden des Weltkrieges 1914 – 18

von der engeren Pfarrei Aich. KSK Aich1914 - 1918

Weindl Josef † 28.8.1914 Mittersheim

Drechsler Georg † 16.9.1914 Luneville

Oswald Peter † 31.10.1914 La-Petit-Foß

Frühmann Johann † 22.1.1915 Avion

Mitterer Anton † 12.2.1915 Metz

Hagenauer Peter † 17.2.1915 Arras

Wimmer Xaver † 4.4.1915 Nordfrankreich

Zinkl Martin † 19.4.1915 Nordfrankreich

Erber Ulrich † 20.5.1915 Bailleul

Drechsler Anton † 3.10.1915 Arras

Müller Johann † 18.2.1916 Frankreich

Saller Leonhardt † 14.7.1914 Verdun

Schwarz Sebastian † 16.8.1916 Somme

Steckermeier Johann Georg † 22.9.1916 Rumänien

Blieninger Xaver † 30.10.1916 Somme

Kobler Johann † 30.10.1916 Rumänien

Grubwinkler Josef † 14.4.1917 Galizien

Haindl Josef † 21.4.1917 Frankreich

Hagenauer Simon † 21.4.1917 Parpathen

Zinkl Ulrich † Rumänien In der Gefangenschaft

Ewinger Georg † 8.11.1917 Flandern

Fischer Josef † 4.6.1918 Frankreich

Müller Anton † 17.9.1918 Frankreich

Hilz Sebastian † 2.10.1918 Flandern

Ostner Johann † Rumänien In der Gefangenschaft

Drechsler Alois † 14.7.1916 vermisst

Mittermeier Josef † 6.9.1918 vermisst1939 - 1945

Söll Alfons † 22.5.1940 Belgien

Drechsler Josef † 23.11.1941 Afrika

Hofmeier Sebastian † 4.12.1941 Russland

Pitzl Josef † 11.12.1941 Russland

Stadlöder Michael † 21.1.1942 Russland

Maier Sebastian † 24.1.1942 Russland

Hanseder Johann † 8.5.1942 Russland

Betz Johann † 4.7.1942 Russland

Attenberger Anton † 16.10.1942 Russland

Huber Sebastian † 29.11.1942 Russland

Haindl Johann † 3.7.1943 Russland

Neumaier Ludwig † 14.7.1943 Russland

Wirthmüller Josef † 9.8.1943 Russland

Eggerbauer Josef † 17.8.1943 Russland

Schmittner Josef † 29.8.1943 Russland

Weingartner Jakob † 3.9.1943 Russland

Fleischmann Sebastian † 17.1.1944 Russland

Eggerbauer Georg † 21.1.1944 Russland

Häglsperger Ludwig † 14.3.1944 Russland

Seidl Anton † 19.3.1945 Landshut

Maier Johann † 19.3.1944 Russland

Finkenzeller Johann † 20.4.1944 Russland

Stadleder Josef † 24.6.1944 Russland

Wolfseher Rupert † 27.7.1944 Russland

Widl Georg † 6.8.1944 Russland

Würzinger Josef † 9.9.1944 Frankreich

Merkl Andreas † 13.9.1944 Frankreich

Einhell Andreas † 11.10.1944 Frankreich

Böllinger Josef † 18.11.1944 Frankreich

Selmeier Albert † 3.12.1944 Lothringen

Eggerbauer Franz † 23.12.1944 Luxemburg

Drechsler Georg † 2.1.1945 Belgien

Seidl Ludwig † 16.1.1945 Belgien

Drechsler Johann † 22.1.1945 Oberschlesien

Förster Lorenz † 24.2.1945 Frankreich

Lohr Josef † 6.3.1945 Obersalzberg

Schwarz Anton † 1.6.1945 Obersalzberg

Eggerbauer Ludwig † 12.1.1946 Russ. Gefangenschaft

Schwimmer Michael † 31.3.1946 Russ. GefangenschaftGefallene der Heimatvertriebenen 1939 - 1945

Hankel Walter † 13.10.1941 Russland

Kaufmann Gottfried † 31.1.1942 Russland

Schmidt Paul † 3.2.1942 Russland

Wegner Horst † 31.3.1943 Russland

Holdmann Josef † 16.8.1943 Russland

Tücke Leopold † 2.10.1943 Russland

Holdmann Thomas † 24.10.1943 Posen

Becker Andreas † 24.10.1943 Russland

Heuber Emil † 1.4.1944 Russland

Zapf Robert † 17.4.1944 Berl.

Maresch Rudolf † 31.5.1944 Russland

Hentschel Herbert † 3.8.1944 Rumänien

Rotscheh Johann † 26.8.1944 Lettland?

Poliske Herbert † 1.11.1944 Saarland

Kramer Walter † 10.1945

Tücke Eduard † 15.3.1945

Köck Adolf † 10.1945

Scheinast Josef † 11.3.1942vermisste

Wiedl P.

Hofmeier A.

Fleischmann A.

Hagl J.

Lehner L.

Gorzawski A.

Scheuerer L.

Betz P.

Maier S.

Böllinger K.

Grötzinger H.

Holzenbecher A.

Attenberger J.

Scheinast F.

Weindl J.

Häglsperger F.

Reithmaier L.

Fuchs W.

Huber J.

Limander J.


104 Namen