Namensliste ArbingEhrenmal Weltkriege

Unseren Gefallenen und Vermissten 1914 – 1918 † 1939 - 1945


1914 - 1918

Zitzelsberger Johann † 27.9.1915

Trust Josef † 29.10.1915

Kröll Andreas † 13.4.1916

Kufner Paul † 13.7.1916

Dietl Michael † 8.10.1916

Mittermeier Franz † 11.10.1915

Sedlmeier Xaver † 16.5.1917

Goldschmid Xaver † 3.6.1917

Goldschmid Johann † 5.8.1917

Bachleitner Franz † 13.7.1918

Friedenberger Josef † 23.8.1918


1939 - 1945

Ebner Johann † 11.9.1939

Hofbauer Martin † 3.10.1940

Lösl Johann † 29.7.1940

Kagerbauer Johann † 8.8.1941

Weinzierl Jakob † 4.10.1941

Wagner Martin † 4.2.1942

Lösl Josef † 6.6.1944

Kagerbauer Max † 27.8.1942

Wloka Alfred † 8.8.1943

Winetsdorfer Josef † 2.10.1943

Birkmann Josef † 7.12.1943

Weinzierl Georg † 29.1.1944

Kagerbauer Anton † 8.4.1944

Meier Johann † 15.5.1944

Miedl Alois † 24.6.1944

Mihm Hermann † 14.11.1944

Mihm Norbert † 28.11.1944

Weinzierl Josef † 12.2.1945

Wullinger Ludwig † 5.3.1945

Seidl Max † 24.4.1945

Sitzberger Fritz vermisst seit 1944

Kröll Georg vermisst seit 1944

Reif Alois vermisst seit 1944

Berger Georg vermisst seit 1945

Mittermeier Johann vermisst seit 1945

Lösl Michael vermisst seit 1943


37 Namen