Namensliste U-29Kommandant: Kapitänleutnant Wedding Otto


Besatzung: 32 Mann


Gesunken: am 18.3.1915 in der Nordsee


Versenkt durch: britisches Schlachtschiff Dreadnougt nach Rammung


Gefallene

ObLt.z.S. Barandon Karl

O.Btm.Mt. Bergmann Fr.

Lt.z.S. Bruns Otto

Heizer Brzenk Johann

Btsm.Mt. Faust August

Masch. Friedrich R.A.

Heizer Grossmann F.

Masch.Mt. Grundmeier R.

Masch.Ing. Gurnik Felix

Matrose Harck Hubert

Heizer Heidel Friedrich

O,Masch.Anw. Henke H.

Masch.Mt. Heye Arthur

Masch.Mt. Kagel K.

O.Masch.Mt. Kaiser E.

Masch.Anw. Krähe E.

Heizer Lauth Johann

Matr.d.Res. Liborius Walter

Masch.Mt. Malz Peter

Heizer Michalsky Otto

O.Matrose Nabitz Walter

Matrose Paulssen Hubert

Masch.Mt. Pinnow E.

Kriegs-Lotse Schmidt Karl

O.Matr. Schneider W.

O.Masch.Anw. Schröder Wilhelm

Maschinist Schulze W.

FT.Gast Schumann E.

Steuermann Simon Paul

Heizer Suwinsky Johann

Masch.Anw. Waldow Max

Kptlt. Weddigen Otto


32 Namen