Namensliste U-45Kommandant: Kapitänleutnant Sittenfeld E.


Besatzung: 43 Mann


Gesunken: am 12.9.1917 nördlich von Irland


Versenkt durch: britisches U-Boot


Gefallene

Masch.Mt. Arndt Paul

Masch.Mt. Böhm Hermann

Masch.Mt. Buschmann F.

Heizer Dimpfel August

Matrose Eberle Ernst

Btsm.Mt. Gendruschke W.

Heizer Hansen Hugo

Vz.Strm.d.Res. Hautzinger F.

Masch.Mt. Hamer Arthur

FT.O.Gst. Hoffmann Walter

Heizer Hofmann Rudolf

Matrose Hosbach Josef

Heizer Jänchen August

Btsm.Mt. Jopski Arthur

FT.Mt. Kaiser Paul

O.Heizer Köcher Karl

Matrose Krengel Hermann

Masch.Mt. Kuff Johann

O.Masch. Loeck Hans

Matrose Maliowski W.

Masch.Mt. Mäckel Ernst

Matrose Mäder Hans

Oblt.z.S. Mirow Ernst

O.Masch.Mt. Müller Hermann

Heizer Pfeiffer Heinrich

O.Btsm.Mt. Ramien Albert

Masch.Mt. Rauker W.

O.Matose Schnickt Karl

Oblt.z.S. Schmidt F.

O.Matr. d.Res. Schneider Hen.

M.Ing. Schulte Ernst

O.Heizer Schwartinsky -

Masch.Mt. Schwarze Horst

O.Btsm.Mt. Seidl Johann

Heizer Seitz Georg

Kptlt. Sittenfeld E.

O.Masch.Mt. Steikowsky E.

Heizer Stolte Heinrich

Matrose Tesch Otto

O.Strm. Wandschneider -

O.Matrose Wetzel Rudolf

O.Heizer Wohlgemuth E.

O.Masch.Mt. Zimmermann H.


43 Namen