Namensliste UC-42Kommandant: Hans Müller


Besatzung: 27


Gesunken: 10.9.1917


Versenkt durch: vermutlich durch eigene Mine


Gefallene

Heizer Bauer Franz

Maschinenmaat Baumgardt F.

Heizer Becker Wilhelm

Maschinenmaat Brümmer Fr.

Maschinenmaat Duhrmann W.

F.T.Gast Fabel Ernst

Heizer Flemming Karl

Maschinenmaat Hartmann Gustav

Heizer Herrmann Peter

Oberbootsmannsmaat d.Res. Heydemann O.

Maschinenmaat Hölling H.

Obermaschinenmaat Klude K.

Matrose Krömer Heinrich

Matrose Kundschaft W.

Leutnant z.See d. Res. Liphardt Kurt

Heizer Massinger W.

M.Ing.Ob.Asp. Miller Richard

Oblt.z.S. Müller Hans

Matrose Oertel Paul

Maschinenmaat Plitt Johann

F.T.O.Gast Raschke Reinhard

Matrose Reemts Gerhard

Matrose Reinsch Gustav

Oberbootsmannsmaat Reinschmidt O.

Bootsmannsmaat Scharf Johannes

Bootsmannsmaat Scherun Benno

Masch.Anw. Schuschenk K.


27 Namen