Namensliste UC-44Kommandant: Kurt Thebbenjohanns


Besatzung: 30


Gesunken: 5.8.1917


Versenkt durch: vermutlich in deutschem Minenfeld


Gefallene

Matrose Bartz John.

Leutnant z.See d. Res. Bendler Wilhelm

Obermaschinenmaat Bienert Fritz

Heizer Borgwaldt K:

Bootsmannsmaat d.Res. Böttcher A.

Obermatrose Bürger O.

Masch.Anw. Clasen H.

Obermatrose Düsing August

Obermaschinenmaat Fahnster Johann

Heizer Fehrle Erwin

F.T.Gast Giesenhagen K.

T.Heizer Golombowski -

U.Maat Heuer Otto

Oberbootsmannsmaat Horand Hans

Matrose Idselis Michael

Heizer Kersten Heinrich

Masch.T.Mt. Klein Karl

F.T.O.Gast Krämer A.

Obermaschinenmaat Lehmann R.

Masch.Mt. Müller Heye D.

Oberbootsmannsmaat Pabsch J.

Masch.Anw. Richter W.

Matrose Rottschalk Walter

Masch.Mt. Rösler P.

Oberheizer Schickendanz W.

Steuermann Schulter J.

Masch.Mt. Schmitz F.

Mt.Ing.O.Asp. Seifarth Helmut

Matrose Zielosko Emanuel


29 Namen