Namensliste U-124Kommandant: Kapitänleutnant Johann Mohr


Besatzung: 53 Mann


Gesunken: am 2.4.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britischen Seestreitkräften


Gefallene


FkOGfr Ahland Rolf * 24.12.1920

OLt.Ing.LI Bachmann Walter * 20.6.1915

MaschOGfr Baumann Albert * 15.3.1921

MtrOGfr Bednorz Heinz * 5.12.1923

Lnt.z.S Beyer Joachim * 20.8.1918

MaschGfr Beyer Konstantin * 4.4.1922

MaschMt Bockelmann Hanns * 10.10.1918

MaschOGfr Dittloff Kurt * 26.9.1921

MtrOGfr Doliwa Hermann * 21.2.1921

MaschGfr Dörner Hans * 2.4.1922

MaschOGfr Engmann Johannes-Hermann * 15.7.1923

MechOGfr Fahrion Walter * 31.1.1922

MechOGfr Gieseler Karl-Heinz * 19.12.1920

MaschOGfr Hasley Heinrich * 11.10.1920

OBtsMt Hennig Hubert * 6.2.1919

MtrOGfr Herden Herbert * 15.5.1923

MtrGfr Hetzert Hermann * 17.1.1925

MaschMt Hey Hans * 18.4.1921

MaschGfr Hofbauer Anton * 29.1.1924

MaschGfr Höltje Heinrich * 6.9.1923

MaschMt Kirschnik Josef-Adolf * 12.4.1920

MaschGfr Knof Heinz * 16.1.1922

MaschGfr Korb Gunther * 3.1.1924

MaschOGfr Korter Eugen * 3.1.1920

MaschOGfr Krygel Ernst * 2.11.1922

MtrOGfr Kutschke Rudolf * 26.1.1922

MtrOGfr Langheinrich Erich * 10.3.1922

MtrOGfr Lattmann Erhard * 15.11.1922

MechMt Löber Eduard * 28.8.1919

FkOGfr Mannel Walter * 19.7.1923

FkMt Matuschek Walter * 31.10.1919

Fahnr.z.S Meyer Lutz * 2.6.1924

Kaptltnt. Mohr Johann * 12.6.1916

OLt.z.S Molsen Gert-Ulrich * 12.7.1916

OMasch Nächster Erwin * 8.5.1915

MtrOGfr Opherk Heinrich * 20.5.1923

MaschOGfr Oppermann Herbert * 14.2.1921

MtrOGfr Peschkes Josef * 1.7.1922

FkMt Ramm Heinrich * 29.3.1921

OMaschMt Ranfft Karl * 18.1.1920

OMaschMt Roth Rudolf * 1.5.1918

MtrGfr Schmidt Helmut * 23.2.1924

MaschGfr Schmidtke Herbert * 14.3.1923

Fahnr.z.S Schulz Helmut * 10.7.1922

MaschGfr Sebastian Otto * 8.4.1923

OStrm Sperber Kuno * 15.4.1915

MtrGfr Stobbe Heinrich * 14.7.1923

MaschMt Uischner Erich * 12.3.1919

MaschMt Wember Johannes * 21.5.1919

OBtsMt Wendt Heinz * 30.4.1919

OMasch Winckler Gerhard * 2.10.1913

Dr Ziemke Gernot * 27.11.1914

MechGfr Zitko Fritz * 20.3.1923


53 Namen