Namensliste U-153Kommandant: Korvettenkapitän Wilfried Reichmann


Besatzung: 52 Mann


Gesunken: 13.7.1942 westlich des Panama Kanals


Versenkt durch: US Zerstörer


Gefallene


MtrOGfr Ansorge Georg * 3.3.1923

MaschOGfr Bach Horst * 15.5.1923

MaschMt Baumgärtel Erich * 18.11.1917

MaschGfr Brandt Fritz-Heinz-Kurt * 16.5.1923

OMasch Bruns Ernst * 7.6.1914

MechMt Buchwitz Max * 7.7.1917

OBtsMt Deska Albert * 28.5.1917

KpLt. Ing. LI Döbereiner Hans * 2.5.1914

MtrGfr Dronskowski Johann * 1.6.1922

MaschMt Ehrreich Albert * 18.7.1917

Fähnr.z.S Ewers Friedrich * 17.3.1923

OLt.z.S Felsch Wolfgang * 11.11.1916

MaschGfr Fetzer Ludwig * 27.6.1923

MtrGfr Fifielski Stefan * 26.12.1922

Fähnr.z.S Froese Hubert * 25.10.1921

MaschGfr Giess Karl * 30.7.1922

OStrm Gnauck Gerhard-Arthur * 4.12.1912

MtrGfr Grapp Kurt * 10.2.1924

OMaschMt Grossgart Walter-Kurt * 1.7.1914

MechGfr Haubold Herbert * 19.11.1922

FkMt Herrmann Heinz * 4.12.1920

FkOGfr Hoffmann Ernst * 6.7.1922

FkGfr Hoffmann Hans-Joachim * 15.8.1922

MechGfr Humblet Ludwig * 20.9.1922

Btsm Kiel Willi * 15.3.1911

MaschOGfr Krüger Günter * 22.4.1921

MtrOGfr Lentes Nikolaus * 5.9.1921

MtrOGfr Leute Edwin * 1.5.1922

MaschOGfr Mockenhaupt Heinrich * 27.10.1920

OMaschMt Mones Peter * 14.9.1915

MtrOGfr Müller Karl-Heinz * 23.2.1923

MaschMt Nauth Otto * 27.9.1919

KKapt. Reichmann Wilfried * 10.9.1905

MtrOGfr Rudert Erich * 14.10.1920

MtrOGfr Salbert Robert * 7.9.1921

OMasch Schaback Gastav * 23.6.1910

FkMt Schmidt Heinz * 24.6.1920

MaschGfr Schulmeister Adolf * 13.7.1921

BtsMt Schulze Paul * 1.4.1917

MaschOGfr Schwoll Johann * 28.3.1922

MaschOGfr Selke Walter-Otto * 3.11.1919

MaschMt Thiede Richard * 16.4.1919

Lt.z.S / 2WO Thon Eduard * 26.7.1907

MaschMt Tiedemann Walter * 17.10.1918

ObGfr Völling Gerhard * 20.3.1922

MaschOGfr Wagener Friedrich * 22.9.1921

MechOGfr Witt Günter * 7.12.1921

MaschGfr Wink Friedrich * 22.8.1922

MaschOGfr Will Friedrich * 5.11.1921

MaschOGfr Witte Ernst * 14.7.1921

MaschOGfr Wolf Werner * 30.3.1921

ObGfr Zellner Franz * 12.9.1922


52 Namen