Namensliste U-177



Kommandant: Korvettenkapitän Heinz Buchholz


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 6.2.1944 im Atlantik


Versenkt durch: US Flugzeug


Gefallene


MtrOGfr Auer Leopold * 15.5.1924

Mar.St.Arzt Becher Dr. Ernst * 29.5.1914

MaschOGfr Bodewald Werner * 18.8.1924

KKapt. Buchholz Heinz * 3.8.1909

MaschMt Büngener Johannes * 14.6.1920

MtrOGfr Cromm Robert * 5.4.1924

MechMt Drack Jean * 6.1.1921

FkMt Drewes Robert * 18.5.1920

Lt.Ing. Eisele Josef * 9.3.1921

OStrm Fabig Walter * 27.11.1919

MaschMt Fritzenwanker Heinz * 29.6.1923

MaschGfr Gräf Arnulf * 29.8.1924

Mar.St.Arzt Grosser Dr. Klaus 1.4.1912 †26.6.1942 Bremen

MaschGfr Grumann Hans * 21.9.1924

MaschMt Hamauz Walter * 11.11.1919

MtrOGfr Hanke Fritz * 7.12.1920

OFkMt Haubold Horst * 23.12.1918

MaschGfr Heinlein Christof * 19.4.1924

BtsMt Hennings Erwin 20.11.1912 † 23.9.1942 über Bord gespült

OMaschMt Herzog Horst * 1.9.1920

MaschOGfr Högemann Johann * 22.8.1923

MaschOGfr Kessler Hans * 28.3.1923

OMaschMt Koch Helmut-Christoph * 22.11.1919

MaschOGfr Lipke Theodor * 18.11.1922

MaschOGfr Ludwicki Johann * 17.5.1922

MaschGfr Mansberg Willfried * 25.7.1924

FkOGfr Mauthe Friedrich * 21.6.1923

MtrGfr Memenga Daniel * 26.3.1924

OMasch Metzger Anton * 20.9.1914

MaschMt Meyer Hans * 6.8.1920

MtrOGfr Moll Wilhelm * 23.9.1922

StOMasch Müller Ernst * 5.10.1914

MechOGfr Nautsch Heinz-Fritz * 5.6.1924

MaschOGfr Nestler Richard * 29.4.1922

OBtsMt Nölle Willi * 9.2.1919

MaschOGfr Oppermann Alfred * 19.2.1923

MaschMt Perschon Walter * 5.11.1919

MtrOGfr Pitz Ewald * 17.8.1922

MtrOGfr Reintgens Karl * 5.4.1924

MaschMt Schmitt Otto * 12.9.1922

OMasch Schütz Hermann * 14.11.1915

Lt.Ing Seidenberg Arno * 8.12.1917

OBtsMt Stascheit Erich * 26.2.1920

MaschOGfr Stock Helmut * 6.7.1921

MtrGfr Streich Harald * 28.11.1924

MechOGfr Wagner Karl * 11.10.1921

OLt.z.S Walther Heinz * 11.5.1916

MaschMt Waterbör Ernst * 9.5.1920

MaschGfr Wicha Hans * 12.12.1924

MtrOGfr Widtmann Leopold * 24.4.1923

MtrOGfr Zeller Otto * 23.9.1924

Mtr Zils Erich * 30.12.1923


38 Namen