Namensliste U-184Kommandant: Kapitänleutnant Günther Dangschat


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 20.11.1942 im Atlantik


Versenkt durch: norwegische Korvette


Gefallene


MaschGfr Ahrens Erhard * 8.12.1922

MaschGfr Amelunxen Johann * 21.8.1922

MaschMt Best Richard * 3.10.1919

MechMt. Bischof Arthur * 30.5.1919

FkMt Brunke Günter-Alfred * 11.11.1920

OMaschMt Caspers Christoph * 15.11.1916

KpLtnt. Dangschat Günther * 8.7.1915

BtsMt Deimeke August * 15.6.1919

OLt.Ing Dietz Werner * 2.4.1915

MechOGfr Dummen Wilhelm * 6.11.1920

MaschGfr Fey Heinz * 21.5.1923

Fähnr.z.S Fischer Herbert * 16.2.1923

OMasch Fraatz Karl * 18.7.1915

MaschGfr Gehring Kurt * 14.4.1920

Fähnr.z.S Gorges Eckhard * 23.2.1924

MaschGfr Grässler Rudi-Gerhard * 24.3.1922

FkOGfr Hagn Franz * 31.12.1922

MaschGfr Heck Werner * 14.5.1922

MtrGfr Holzapfel Ferdinand * 19.2.1923

MaschGfr Hülshorst Hermann * 29.12.1921

OBtsMt Jügchems Jügchem * 19.1.1917

MaschGfr Karpe Günter * 15.11.1922

Lt.z.S / WO Kenter Theodor-Henry * 20.7.1920

MaschMt König Karl Heinz * 7.2.1921

MaschGfr Lägler Eugen * 28.2.1923

MtrGfr Leinweber Ludwig * 17.12.1921

OStrm Lippels Hermann * 17.4.1918

MaschGfr Lösche Kurt * 22.5.1923

MtrGfr Lubin Heinz-Albert * 7.9.1922

Btsm Maul Otto * 20.5.1914

OMasch Meyer Wilhelm * 25.1.1916

MaschGfr Mömken Kurt * 21.7.1923

MaschMt Reitz Hans * 21.12.1918

MtrGfr Rüffreck Georg * 1.3.1923

MtrGfr Runau Horst * 30.10.1924

MtrGfr Sauer Bernhard * 15.3.1920

FkGfr Schäfer Johann * 29.11.1923

MechGfr Schimpf Erich * 29.3.1924

MtrGfr Schlenzek Rudolf * 2.3.1923

FkMt Schmitt Arthur-Heinrich * 29.6.1921

MaschMt Schniepp Karl * 21.10.1919

MaschMt Schröder Hans * 23.10.1919

MaschMt Schucht Siegfried * 19.3.1918

MaschGfr Siegel Gerhard * 30.1.1924

MtrGfr Staiss Heinrich * 4.6.1923

MaschGfr Steinemann Erich * 15.5.1922

MtrOGfr Uhlenkott Josef * 19.5.1921

MtrGfr Volland Gerhard * 5.11.1924

MaschGfr Wahnschafe Hans-Georg * 29.6.1923

Lt.z.S / WO Wambach Ludwig * 25.10.1920


50 Namen