Namensliste U-221Kommandant: Kapitänleutnant Hans Trojer


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 27.9.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britisches Flugzeug


Gefallene


OSanMt Arndt Erwin * 24.4.1919

Ltnt.z.S Bascha Johann * 28.6.1922

MaschGfr Baumann Siegfried * 12.4.1924

MaschOGfr Becker Herbert * 13.6.1922

MaschOGfr Birkner Robert * 10.12.1922

MaschGfr Blesse Herbert * 2.5.1924

BtsMt Blume Walter * 5.12.1919

MtrOGfr Bölk Alfred * 16.12.1922

OStrm.d.R Bresslein Ernst * 12.9.1917

MtrOGfr Burggraf Horst * 10.8.1922

StOStrm Buschmann Georg * 15.2.1914

Matrose Desoi Paul * 16.10.1923

MechMt Duvigneau Willy * 5.3.1921

MaschGfr Eck Karl * 18.11.1923

MaschOGfr Eisele Otto * 16.6.1923

MtrOGfr Esser Friedrich * 21.10.1923

MechHGfr Flögel Erich * 18.12.1918

MaschMt Güttler Hermann * 25.6.1920

OMasch Harter Alfons * 5.6.1917

MaschMt Hofmann Heinz * 08.1.1920

MtrOGfr Josch Josef * 15.3.1924

MaschGfr Kaczmarek Willi * 05.9.1924

BtsMt Kamp Ferdinand * 27.4.1921

MtrOGfr Köbis Günter * 8.2.1923

OLt.Ing Kolbig Karl * 7.3.1907

OMasch Laue Helmut * 13.8.1913

MaschMt Müller Heinrich * 25.11.1918

MechOGfr Münch Hans * 15.10.1922

MaschOGfr Neumann Heinz * 11.9.1922

MtrOGfr Pinn Johannes * 14.2.1923

MtrOGfr Probst Kurt * 18.9.1923

MaschOGfr Reinhard Georg * 24.1.1924

MaschMt Richmann Wilhelm * 27.6.1919

MaschOGfr Richter Hans * 19.2.1922

OMaschMt Ritscher Heinz * 13.2.1920

MtrOGfr Rothe Arno * 23.7.1923

MechHGfr Saleina Gustav * 6.7.1918

OFkMt Scheller Theo * 27.2.1920

OFkMt Schink Friedrich * 20.10.1918

MtrOGfr Schmitz Wilhelm * 2.5.1924

FkGfr Schulz Hubert * 23.8.1924

MtrOGfr Schumann Helmut * 1.7.1923

MtrOGfr Sperling Heinz * 12.2.1924

Lt.z.S Steinhauer Horst * 18.3.1923

FkOGfr Thaut Artur * 24.10.1922

KpLtnt Trojer Hans * 22.1.1916

MaschMt Ullrich Hans * 6.5.1921

MtrGfr Weber Werner * 6.10.1925

MaschOGfr Woratsch Raimund * 28.8.1923

MaschOGfr Zörner Heinz * 9.8.1923


50 Namen