Namensliste U-223Kommandant: Oberleutnant z. See Peter Gerlach


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 30.3.1944 im Mittelmeer


Versenkt durch: britischen Zerströrer


Gefallene


MechOGfr Adelbert Johann * 22.11.1922

OMaschMt Becker Gerhard * 19.2.1920

FkOGfr Berswordt Hans * 3.11.1921

OfkMt Böhme Fritz * 16.9.1919

MaschOGfr Breite Alfred * 28.7.1923

MaschGfr Büttner Heinz * 27.3.1924

FkGfr Cappallo Walter * 15.6.1924

MaschMt Dohren Johannes * 29.7.1920

OfkMt Domine Reinhold * 9.11.1919

Obltnt. z.S. Gerlach Peter * 25.2.1922

MaschGfr Graser Michael * 3.1.1925

MtrOGfr Hennemann Max * 15.8.1923

MtrOGfr Hinterwimmer Georg * 28.9.1923

MechHGfr Hofemeister Rudolf * 20.3.1920

OBtsMt Krause Kurt * 2.5.1920

MaschMt Lüdke Otto * 24.1.1921

MtrGfr Mende Kurt * 28.7.1924

MaschOGfr Portner Willi * 22.8.1923

MtrGfr Roskopf Karl * 25.10.1924

MaschMt Schmidt Erich * 14.9.1918

OBtsMt Thomsen Jürgen * 24.12.1913

MaschOGfr Wegener Hans * 28.10.1923

MtrOGfr Westermann Friedrich * 24.11.1921

MtrOGfr Westermann Friedrich * 24.11.1921


Im Gefecht über Bord gespült

BtsMt Rutz August * 21.10.1919 † 12.5.1943 Nord-Atlantik

MtrGfr Hoog Heinz * 12.10.1923 † 12.5.1943 Nord-Atlantik


25 Namen