Namensliste U-224Kommandant: Oberleutnant z. See Hans Karl Kosbadt


Besatzung: 49 Mann


Gesunken: am 13.1.1943 im Mittelmeer


Versenkt durch: britische Fregatte


Gefallene


MtrGfr Amhofer Josef * 25.2.1923

MtrGfr Arndt Walter * 15.3.1923

OBtsm Blümel Fritz Georg * 1.8.1911

BtsMt Brandt Gerhard Paul * 12.12.1919

MaschGfr Brechtl Adolf * 3.11.1921

MtrGfr Breit Franz-Xaver * 15.10.1923

MaschGfr Brunner Alois * 9.6.1921

MtrOGfr Busch Siegfried * 13.5.1923

MtrGfr Christians Günter * 9.1.1923

BtsMt Czysollek Ernst * 24.1.1920

MechGfr Dürrenberger Adolf * 20.2.1923

MaschMt Dyga Paul * 12.3.1918

MtrGfr Ebinger Eugen * 29.3.1923

MaschGfr Ehrhardt Kurt * 9.10.1921

MtrGfr Elvers Emil * 8.9.1923

MaschMt Evers Max-Christian * 9.10.1919

MaschGfr Günther Heinz-Alex-Karl * 18.2.1922

Lt.Ing Haboeck Max * 10.8.1918

MechMt Hanke Walter-Heinrich * 11.11.1919

MaschGfr Hänsel Lothar-Arthur * 15.12.1923

FkOGfr Hansen Kurt * 17.5.1923

MaschGfr Hartmann Kurt * 2.4.1923

FkGfr Hass Karl-Heinz * 19.7.1922

OMaschMt Hinrichs Herbert * 10.11.1917

MaschMt Hölscher Kurt * 5.3.1921

MaschMt Jordan Karl * 3.2.1922

MaschGfr Körner Theodor * 16.7.1923

OLt.z.S. Kosbadt Hans-Carl * 15.12.1917

MaschOGfr Kotzian Wolfgang * 26.6.1921

OMasch Laudenschläger Kurt * 1.2.1915

MechGfr Lehmann Alfred * 23.9.1923

MtrGfr Müller Georg * 19.4.1921

FkMt Müller Heinz * 30.7.1921

OBtsMt Neumann Günther-Erwin * 31.1.1915

MtrGfr Nicolli Konrad * 6.1.1922

MaschGfr Patschker Gerhard * 2.12.1923

MaschGfr Richter Egon * 23.11.1921

MtrGfr Romkopf Gerhard * 26.3.1922

Lt.z.S 2WO Schäfer Karl * 10.10.1921

MaschGfr Schäfer Paul * 25.6.1922

MaschGfr Schönauer Karl * 2.12.1923

FkMt Schultze Hans * 17.11.1919

MaschMt Storz Friedrich * 13.3.1920

MaschGfr Weise Günther * 7.6.1923

MaschMt Zöllner Rudolf * 22.06.1920


48 Namen