Namensliste U-229Kommandant: Oberleutnant z.See Robert Schetelig


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 22.9.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britischen Zerstörer


Gefallene


Mar.O.Arzt Bartelt Dr. Werner * 17.6.1910

Lt.Ing.LI Bender Eugen * 1.8.1920

MaschMt Bethkenhagen Arthur * 10.2.1923

MtrGfr Blau Kurt * 7.6.1923

BtsMt Böttcher Kurt * 5.7.1922

OBtsMt Bretschneider Edgar-Paul * 3.9.1919

OMasch Cantzler Johannes * 28.4.1916

MaschMt Drawenau Alfred * 11.9.1918

MtrOGfr Faschingbauer Heinrich * 27.2.1924

MaschGfr Findeisen Heinz * 11.7.1924

OMasch Fleck Herbert * 9.7.1915

BtsMt Göbel Jonni * 18.10.1919

MaschGfr Hagen Hans-Joachim * 9.10.1923

MtrGfr Halbmeyer Gerhard * 7.5.1924

MaschOGfr Hellmich Wolfgang-Dieter * 30.7.1923

Lt.z.S WO Hildebrandt Hans * 31.1.1922

MaschGfr Hildebrandt Karl * 14.3.1924

MtrGfr Hinte Johannes * 1.4.1921

MtrOGfr Hoffmann Erich * 18.6.1921

MaschMt Hoffmann Günter * 27.9.1921

MaschGfr Hofmann Karl-Heinz * 8.2.1924

MtrOGfr Ignatzy Johann * 12.5.1921

MaschOGfr Jahnke Erich-Karl * 24.6.1922

MtrOGfr Jopp Karl * 11.3.1921

MtrOGfr Kacetel Josef * 13.1.1923

MaschGfr Kavelmann Erich * 7.3.1924

Lt.z.S Kleberger Franz * 8.5.1923

MechGfr Leinisch Ludwig * 2.12.1924

MaschOGfr Merath Otto * 31.3.1924

OStrm Müller Max * 30.9.1916

FkGfr Niediek Gerhard * 14.1.1924

MechOGfr Nies Herbert * 12.2.1923

MechMt Niesel Heinz * 9.12.1920

FkMt Nowak Heinz * 21.5.1921

MtrOGfr Priemer Paul * 14.1.1924

MaschMt Prüss Manfred * 22.8.1920

MaschGfr Püttker Heinz * 9.6.1922

MaschOGfr Reichwald Rudolf * 27.4.1924

MtrGfr Reling Günter * 17.5.1920

MaschMt Richter Wolfgang * 30.5.1921

MaschOGfr Rödig Gottfried * 27.5.1923

MaschMt Sachs Günter * 4.2.1921

OLt.z.S. Schetelig Robert * 6.10.1918

MaschOGfr Schmidt Franz * 19.10.1923

MaschOGfr Scholten Johannes * 27.11.1922

FkMt Schönfeld Gerhard * 9.9.1918

MaschGfr Seimetz Heinrich * 28.7.1923

FkOGfr Senden Hubert * 6.12.1923

MtrOGfr Teusch Albert * 26.7.1924

MtrOGfr Zimenkow Willi * 28.1.1921


50 Namen