Namensliste U-235Kommandant: Kapitänleutnant Friedrich Huisgen


Besatzung: 48 Mann


Gesunken: am 14.4.1945 im Kattegat


Versenkt durch: eigenes T-Boot


Gefallene


FkMt Aulenbach Alfred * 15.3.1922

Obgefr. Barz Paul * 6.2.1924

MaschMt Bergmann Waldemar * 14.3.1921

MaschMt Bochholz Erwin * 20.7.1922

OBtsMt Brehm Otto * 6.6.1922

MtrGfr Brög Georg * 23.10.1924

BtsMt Dehn Karl * 4.2.1921

MechOGfr Erfurth Paul * 30.5.1925

MtrHGfr Fischer Helmut * 28.4.1924

MtrOGfr Francke Anton * 2.10.1924

MaschOGfr Götze Walter * 16.1.1925

OMasch Golde Horst * 10.11.1917

Ltnt.z.S WO Groth Jens-Peter * 26.6.1921

MaschOGfr Härth Hilmar * 10.10.1925

FkOGfr Hartmann Herbert * 16.11.1925

MtrOGfr Henke Harro * 15.2.1922

Gefr. Hielscher Erwin * 23.9.1923

OMaschMt Hillenbach Karl * 17.5.1921

KpLt . Huisgen Friedrich * 1.3.1915

Mtr Itzek Alfred * 15.2.1922

MtrOGfr Jakmann Arno * 23.7.1923

Mtr. Jakobs Anton * 3.5.1924

MechGfr Janson Otto * 27.2.1925

MaschOGfr Jurisch Helmut * 18.12.1924

OMaschMt Kästner Otto * 8.8.1921

OMaschMt Krambs Otto * 8.1.1919

FkMt Kuhn Max Christian * 19.8.1921

MaschOGfr Lommerzheim Hans * 5.5.1924

MaschOGfr Loos Hermann * 26.2.1923

OMasch Moritz Helmut * 31.1.1915

Lt.z.S WO Müller Herbert * 12.2.1924

Lt.z.S WO Neulinger Herbert * 7.3.1923

FkOGfr Ott Günter * 30.6.1924

MechMt Preuss Heinz * 4.11.1922

MaschOGfr Rockstroh Gerhard Wilhelm * 27.6.1923

MtrOGfr Rotter Helmut * 19.6.1925

MtrOGfr Ruchotzke Bruno * 9.12.1925

MaschOGfr Sahrhage Walter * 9.4.1925

FkOGfr Schächinger Alfred * 15.3.1925

Quest/ Feldwebel Scherb Otto * 5.2.1915

MaschGfr Schilling Günter * 5.3.1924

MaschOGfr Schmitz Günther * 17.11.1924

BtsMt Schwenzfeier Leo * 6.1.1923

MtrHGfr Steinborn Erich * 10.5.1922

OLt.ing LI Stolzenau Erhard * 11.12.1923

MtrOGfr Surbach Paul * 21.4.1924

OStrm Thote Paul * 24.6.1920

MaschOGfr Winkler Erich * 14.7.1924


48 Namen