Namensliste U-238Kommandant: Oberleutnant z.See Horst Hepp


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 9.2.1944 im Nordatlantik


Versenkt durch: britische Streitkräfte


Gefallene


MaschOGfr. Behnke Kurt * 3.10.1923

OMasch.A Behrens Herbert * 26.9.1913

MaschOGfr Brandt Benno * 2.2.1925

OMaschMt Brömel Fritz * 6.7.1920

MtrOGfr.A Büschel Herbert * 29.10.1923

MechOGfr Cramer Heinz * 2.9.1924

OMaschMt Derno Gerhard * 24.11.1919

MaschOGfr Dor Heinz * 29.4.1922

MaschGfr Dreuw Paul * 7.2.1923

Lt.z.S Felde Max-Reinhard * 18.08.1922

MaschOGfr Fischer Kurt * 7.1.1923

SanOMt Gross Erich * 29.11.1919

MaschOGfr Gusew Rudolf * 5.6.1922

MtrOGfr Hack Rolf * 4.6.1923

MtrOGfr Hähnel Heinz * 29.4.1923

Mtr Hartje Rene * 13.12.1923

KpLt. Hepp Horst * 10.10.1917

Lt.z.S Herm Karl * 23.8.1921

MtrOGfr Herrmann Kurt * 10.7.1923

MechGfr Holtz Johannes * 31.1.1924

MtrGfr Klotz Willi * 11.6.1924

MaschOGfr Kols Helmut * 2.9.1924

MtrOGfr Kopplin Albert * 10.12.1922

FkMt Kramer Helmut * 19.5.1922

BtsMt Kriegel Herbert * 11.3.1921

MaschOGfr Lüllmann Bernhard * 3.2.1924

MechOGfr Mages Hermann * 19.6.1924

OLt.Ing Meyer Ernst * 27.9.1920

MaschHGfr Meyer Johannes * 30.6.1921

MaschOGfr Mitrenga Ernst * 15.2.1924

FkOGfr Peters Joachim * 19.5.1923

OMasch Pfretzschner Johannes * 28.9.1916

MaschOGfr Popp Leonhard * 16.3.1923

MtrGfr Puppe Herbert * 24.5.1924

MaschMt Querling Hans * 14.3.1923

FkOGfr Reichenberger Josef * 22.3.1922

MaschMt Röling Günter * 3.7.1921

BtsMt Roth Willi * 17.4.1921

MaschOGfr Salau Günter * 31.3.1924

MtrOGfr Sasse Alex * 26.5.1922

MaschOGfr Schiesser Wilhelm * 8.5.1924

MaschMt Schmolke Kurt * 6.10.1921

MtrGfr Schön Otto * 4.4.1924

MtrOGfr Schoon Gerhard * 13.1.1922

FkOGfr Schröder Kurt * 11.10.1923

MechMt Schubert Kurt * 21.8.1920

BtsMt Symmannek Wilhelm * 20.2.1919

MtrOGfr Weber Werner * 14.4.1923

MtrOGfr Wehling Wilhelm * 30.12.1923

OStrm Wischnewski Willi * 25.1.1914


Bei einem Luftangriff starben

MtrOGfr PHILIPP Jakob * 5.10.1924 † 30.11.1943

MaschGfr OTTE Fritz * 6.8.1923 † 30.11.1943


52 Namen