Namensliste U-242Kommandant: Oberleutnant z. See Heinrich Riedel


Besatzung: 44 Mann


Gesunken: im April 1945


Versenkt durch: britische Streitkräfte


Gefallene


MtrOGfr Beck Edmund * 9.4.1924

MechMt Beck Rudolf * 2.12.1919

MaschOGfr Belles Hans * 27.6.1923

MaschOGfr Böhmer Horst * 9.11.1925

MaschMt Böhnke Ewald * 31.8.1923

MaschOGfr Buntrock Gerhard * 4.4.1924

MaschMt Crell Arthur * 30.3.1922

OSanMt Demsky Willy * 16.5.1920

StOMasch Dohse Bruno * 18.8.1915

OMasch Dressel Paul * 23.8.1915

MaschMt Friedrich Heinz * 18.7.1922

MaschMt Giebel Horst * 18.7.1922

MaschMt Göbel Heinz * 12.3.1921

MtrHGfr Gstöttner Johann * 20.6.1923

OFähnr.z.S WO Hammer Oskar * 10.7.1924

MaschOGfr Handsteiner Ludwig * 9.7.1925

MaschGfr Harms Diedrich * 29.8.1926

MaschOGfr Heintz Alfred * 11.5.1924

MechOGfr Huhndorf Erhard * 18.4.1924

MaschOGfr Hundert Walter * 23.3.1924

MechOGfr Hüttinger Kurt * 6.6.1924

OFkMt Kahlenbach Erich * 14.4.1915

MtrOGfr Lüders Otto * 2.8.1923

FkOGfr Müller Horst * 22.8.1924

FkMt Munck Wilhelm * 10.3.1923

MtrGfr Neumann Leo * 30.5.1925

FkGfr Nichnerowitz Franz * 22.11.1923

MtrOGfr Nolzen Wolfram * 22.2.1924

FkOGfr Ockelmann Günther * 23.5.1925

OStrm 3WO Otterbeck Arthur * 27.6.1914

MaschOGfr Pinkwart Helmut * 24.4.1924

BtsMt Pultar Gerhard * 25.9.1924

OLt.Ing Riedel Hans * 1.2.1915

OLt.z.S. Riedel Heinrich * 30.12.1921

MtrHGfr Rönisch Hans * 6.8.1922

OLt.z.S 1WO Runte Herbert * 25.3.1924

MtrOGfr Sass Otto * 7.12.1923

MtrHGfr Seiser Franz * 23.2.1924

MechGfr Trapp Heinz * 5.9.1925

MaschOGfr Troll Herbert * 12.6.1924

MtrOGfr Voss Fritz * 6.3.1923

OBtsMt Wahn Gustav * 25.9.1918

MaschOGfr Wiels Heinrich * 19.12.1922

MtrOGfr Winkel Horst * 5.9.1922


44 Namen