Namensliste U-326Kommandant: Oberleutnant zur See Peter Matthes


Besatzung: 44 Mann


Gesunken: im April 1945 ind englischen Gewässern


Versenkt durch: Flugzeug


Gefallene


MaschMt Blume Walter * 14.12.1922

MechGfr Brandhorst Otto * 30.01.1926

FkGfr Dipp Herbert * 05.06.1925

MtrGfr Dorn Walter * 09.06.1924

MtrGfr Drücker Hans-Heini * 31.08.1925

Mtr Dunkelmann Hans * 18.01.1925

MaschMt Edmunds Karl-Heinz * 23.11.1924
Nicht korrekt, hat überlebt

MtrOGfr Evers Karl * 30.08.1924

MaschMt Faulstroh Richard * 04.11.1922

OStrm Feeken Berend * 30.06.1915

MaschMt Fichte Fritz * 12.06.1920

MaschMt Frey Wilhelm * 11.10.1921

MaschOGfr Golle Heinz * 19.04.1923

MtrGfr Hartmann Heinz * 23.06.1925

MechOGfr Huber Erich * 01.04.1925 Augsburg

MechMt Hübsch Gerhard * 23.01.1920

FkMt Jacobi Johann * 23.10.1923

MechGfr Jankowitsch Kurt * 13.03.1925

BtsMt Johannböke Werner * 15.09.1923

FkMt Knabe Gerhard * 17.10.1920

MaschHGfr Krahn Karl * 29.01.1921

MaschGfr Kubisch Werner * 08.06.1925

MaschGfr Laske Heinz * 09.08.1925

MaschGfr Lenzen Franz * 21.03.1925

KpLt. Matthes Peter * 09.01.1918 Probstheida

MaschGfr Meisburger Leonhard * 01.07.1925

OMasch Möhren Fritz * 17.03.1918

MtrOGfr Morawietz Karl * 23.06.1926

FkOGfr Morban Helmut * 10.04.1925

MaschOGfr Müller Alois * 18.02.1924

MaschMt Oberlohbeck Wolfgang * 09.09.1920

OLt.z.S 1WO Pfeifer Helmut * 27.05.1922

MaschOGfr Puschautz Florian * 17.01.1922

OBtsMt Schäfer Karl * 22.06.1923

MaschMt Schäfrig Gerhard * 23.10.1920

MtrGfr Schaufler Richard * 20.06.1925

MtrGfr Schenk Michael * 30.09.1925

FkOGfr Scherf Klaus * 26.04.1924

Lt.z.S 2WO Schmeling Diringshofen Eckart, von * 27.07.1921

OBtsMt Schmidt Rudolf * 12.10.1922

OMasch Schmitz Philipp * 21.07.1918

StOStrm Seeling Paul * 19.08.1913

OLt.Ing Trippmacher Heinz * 06.02.1923

MtrOGfr Urhahn Alfred * 10.09.1922 Krankheit,
Grab: Ehrenfriedhof Lübeck Feld 1 D, Grab 29

SanMt Wagner Hans * 02.04.1921


44 Namen


Liste bereitgestellt von Karin Offen