Namensliste U-82Kommandant: Kapitänleutnant Siegfried Rollmann


Besatzung: 45 Mann


Gesunken: am 6.2.1942 im Nordatlantik


Versenkt durch: Geleitsicherung


Gefallene


BtsMt Bargwitz Werner * 23.11.1918

MaschMt Baumann Lothar * 5.1.1920

MtrGfr Bettendorf Wilhelm * 31.12.1919

FkGfr Bockhold Theodor * 9.9.1923

OLt.z.S Carlowitz-Hartitzsch Hans-Georg von * 24.9.1915

MaschMt Dömke Herbert * 13.12.1919

OLt.Ing.LI Elbing Alfons * 12.7.1907

FkMt Freese Heinz * 18.5.1917

Lt.z.S Fricke Hans * 20.10.1920

FkGfr Gebauer Heinz-Peter * 15.11.1920

OStrm Greulich Gerhard * 6.2.1910

OMasch Grote Helmut * 27.9.1913

MaschGfr Hambach Karl * 3.5.1921

MaschGfr Hartmann Andreas * 13.9.1922

MechMt Jarocha Johannes * 23.1.1919

MaschMt Keil Otto Walter * 14.2.1918

MtrGfr Kohlmann Helmut * 1.12.1921

MaschOGfr Krämer Nikolaus * 14.5.1918

MaschGfr Maass Hermann * 22.4.1922

Btsm Milde Heinz * 10.1.1915

MaschOGfr Mönner Werner * 25.3.1920

MaschMt Müller Paul * 3.9.1919

MechOGfr Otto Wilhelm * 20.11.1920

MechOGfr Possehl Hans-Willi * 25.2.1920

MaschOGfr Preuss Ernst * 11.10.1918

MaschGfr Rabeneck Helmut * 30.8.1920

OLt.ing Rauer Wolfgang * 25.2.1917

MtrGfr Reichel Helmut Emil * 3.5.1921

MaschOGfr Reichert Friedrich * 25.1.1921

MtrGfr Reissig Kurt * 22.7.1920

MaschGfr Renneberg Erich * 25.11.1921

BtsMt Rexhausen Erich * 28.7.1916

MaschGfr Rodemann Erich * 18.7.1920

KpLt Rollmann Siegfried * 13.9.1914

MaschGfr Sänger Heinrich * 16.11.1919

MtrGfr Schmidbauer Eugen * 10.11.1921

MtrGfr Thiel Paul * 20.11.1922

MaschGfr Ulmer Josef * 26.1.1920

FkMt Vedder Gerhard * 10.8.1921

Fähnr Weber Friedrich * 2.8.1922

OFähnr.z.S Wentz Ulrich * 17.12.1921

OMasch Windelschmidt Erich * 7.4.1915

OMasch Wischmann Ernst * 7.9.1917

MtrGfr Wöstenfeld Erich * 14.9.1920

MtrOGfr Wunsch Erich * 11.4.1920


45 Namen