Namensliste U-89Kommandant: Korvettenkapitän Dietrich Lohmann


Besatzung: 48 Mann


Gesunken: am 12.5.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britische Seestreitkräfte


Gefallene


MtrOGfr Dragon Otto * 1.9.1922

ObLtnt.z.S Fischer Hans * 10.3.1920

MechMt Fischer Rudi-Karl * 19.11.1920

ObMaschMt Gelbrecht Werner * 12.8.1918

MtrObGfr Haack Heinrich * 15.2.1923

MaschMt Hecht Ewald-Erich * 3.5.1919

MtrOGfr Heider Josef * 16.12.1923

MaschOGfr Herkenrath Wilhelm * 13.8.1919

MtrOGfr Herrmann Kurt * 25.6.1923

KpLtnt. Hetschko Gert * 6.8.1913

OMaschMt Heuer Karl * 23.11.1919

FkGfr Jansen Hans * 24.4.1923

MaschOGfr Jung Philipp-Heinr. * 6.4.1922

BtsMt Karner Johannes * 5.10.1921

MtrOGfr Katzmarek Walter * 9.11.1920

MechGfr Klähn Horst * 25.3.1925

Lt.Ing Kretzschmar Heinrich * 31.3.1920

MaschOGfr Krüger Heinz * 22.5.1924

OMasch Kühl Werner * 9.11.1914

BtsMt Kühner Gerhard * 6.9.1920

Btsm Lehmann Fritz * 29.11.1917

MechGfr Leonhardt Harald * 4.11.1923

Korvettenkpt. Lohmann Dietrich * 12.10.1909

MaschOGfr Lorenz Erich * 21.7.1920

MaschOGfr Mahnkopf Hermann * 11.11.1920

OMechMt Möller Hans * 17.10.1918

MaschGfr Nagel Heinz * 14.1.1922

StOMasch Neilmann Wilhelm * 7.3.1907

MaschOGfr Neuber Alfred * 2.6.1923

MaschOGfr Pausemann Johannes * 13.6.1920

OMasch Pawlowsky Paul * 28.10.1915

MtrOGfr Plescher Alois * 24.3.1921

FkMt Richter Heinz * 22.4.1921

FkMt Rick Gerhard * 7.11.1920

MtrHGfr Rischbieter Hans-Georg * 15.2.1921

FkOGfr Robl Otto * 11.2.1921

MaschGfr Rubach Kurt * 31.3.1923

Ltnt.z.S Schäfer Herbert * 1.1.1923

StObStrm Schätzke Bernhard * 17.9.1913

MaschGfr Schödon Josef * 19.8.1923

MaschGfr Schwank Josef * 6.8.1922

MtrOGfr Simon Heinrich * 1.11.1921

MtrOGfr Soika Johann * 8.7.1921

MaschMt Steen Wilhelm * 16.1.1916

MtrOGfr Stegerer Johann * 1.11.1919

OMaschMt Strehnisch Kuno * 20.3.1920

MtrGfr Urbaniak Harry * 20.9.1923

MaschGfr Wendt Heinz * 6.3.1923


48 Namen